மன்ற பொறுப்பாளர்கள் (Office Bearers)

இம்மன்றத்தின் பொறுப்பாளர்கள் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டையும் திட்டமிட்டு நடத்துகிறவர்கள். இவர்கள் ஒன்றித்து ஒரே குடும்பமாக எடுத்து நடத்தும் எல்லா செயல்பாடுகளும் ஆலயத்திற்கும் பங்கு மக்களுக்கும் நன்மை பயக்கும் செயல்பாடுகள்.

under construction